Käyttöehdot

Verkkopalvelun käyttöehdot

 

1. Yleistä

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Santamedia Oy:n ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia Santamedia Oy:n ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita. Tällaisia voivat olla sen kustantamien lehtien verkkojulkaisut tai niihin liittyvät palvelut, vain verkossa julkaistavat verkkojulkaisut, verkkoyhteisöt, keskustelupalstat (chat) ja muut Santamedian kulloinkin verkossa tarjoamat palvelut (kaikki yhdessä ja erikseen jäljempänä palvelu).

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Santamedia Oy:n ylläpitämiin palveluihin, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.

Verkkopalvelua käyttävän (jäljempänä asiakas) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään palvelua edellyttipä palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

2. Rekisteröityminen

Asiakas liittyy palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvillä www-sivuilla ja hyväksymällä siellä nämä palvelun käyttöehdot itseään sitoviksi. Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas valitsee itselleen palvelun käytön mahdollisesti edellyttämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Maksulliseen palveluun rekisteröityminen edellyttää 18 vuoden ikää tai edunvalvojan eli huoltajan suostumusta.

Santamedia Oy:llä on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot tämän rekisteröityessä maksulliseen palveluun. Santamedia Oy:llä on oikeus estää asiakkaalta maksullisen palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

3. Palvelun sisältö

Santamedia Oy pyrkii siihen, että sen palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia. Santamedia vastaa palvelun toimituksellisesta sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Santamedia Oy ei vastaa palvelussa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä näkemyksistä tai mielipiteistä.

Santamedia Oy kehittää palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa. Santamedia Oy:llä on myös milloin tahansa oikeus lopettaa palvelun tuottaminen. Tästä ilmoitetaan palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista.

Santamedia Oy ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Santamedia Oy:n palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Santamedia Oy ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Santamedia Oy vastaa vain itse palvelun kautta myytäväksi tarjoamistaan tuotteista ja palveluista annettavien tietojen oikeellisuudesta sekä niiden laadusta ja toimivuudesta.

4. Palvelun käytettävyys

Santamedia Oy tekee parhaansa, jotta palvelu olisi asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Santamedia Oy ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Santamedia Oy ei vastaa palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Santamedia Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Santamedia Oy rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

Siinä tapauksessa, että maksullisen palvelun käyttö estyy muista kuin asiakkaasta johtuvista syistä vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää Santamedia Oy palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että asiakas reklamoi toimintahäiriöstä Santamedia Oy:tä, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Santamedia Oy on ilmoittanut asiakkaalle ennakkoon. Muuta korvausta ei asiakkaalla ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

5. Oikeudet

Palvelun sisältö on tekijänoikeuden suojaama. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä.

Palvelun kaikki oikeudet ovat Santamedia Oy:llä tai muilla palvelun sisällöntuottajilla taikka lisenssinhaltijoilla. Asiakas ei saa tällä sopimuksella mitään palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti.

6. Asiakkaan oikeus käyttää palvelua

Asiakas saa palveluun näiden käyttöehtojen mukaisesti rekisteröityessään näissä ehdoissa ja mahdollisissa palvelukohtaisissa ehdoissa määritellyn oikeuden käyttää palvelua.

Asiakas on tietoinen, että vaikka Santamedia Oy:n palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa näiden palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä.

Asiakas saa käyttää palvelua vain omiin tarkoituksiinsa. Asiakas ei ole oikeutettu valmistamaan tai valmistuttamaan palvelun sisällöstä kappaleita (kopioita) eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei Santamedia Oy ja muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus valmistaa palvelun sisällöstä muutama kappale omaa yksityistä ei-kaupallista käyttöään varten tai muissa lain nimenomaisesti sallimissa tapauksissa.

Asiakas sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä olemaan yllyttämättä toista tällaiseen toimintaan. Asiakas sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan lupaa. Kaupalliset toimijat eivät saa markkinoida omia palveluitaan tai tuotteitaan palvelussa.

Santamedia Oy:llä on oikeus estää edellä tarkoitetun luvattoman aineiston julkaisu palvelussa tai poistaa sellainen aineisto palvelusta. Asiakas vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

Santamedia Oy:llä on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineistoin levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

7. Käyttäjätunnus ja salasana

Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Santamedia Oy:lle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta tai joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen info@santamedia.fi. Saatuaan Santamedia Oy:n kuittauksen ilmoituksestaan asiakkaan vastuu palvelun käytöstä lakkaa.

Asiakas voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan. Asiakkaan oikeudet käyttää palvelua voidaan tällöin siirtää uudelle tunnukselle ja salasanalle, samoin kuin maksullisen palvelun käyttämättä oleva osa. Käyttämättä olevaa osaa ei kuitenkaan palauteta asiakkaalle rahana. Santamedia Oy:llä on oikeus periä asiakkaalta muutoksista ja siirrosta kohtuullinen korvaus.

Santamedia Oy:llä on oikeus muuttaa asiakkaan käyttäjätunnus tai salasana sekä muut palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Santamedia Oy ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

8. Henkilötiedot

Asiakkaan tulee antaa Santamedia Oy:lle palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Santamedia Oy:lle.

Santamedia Oy:llä on oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin.

Asiakkaan tiedot tallennetaan Santamedia Oy:n asiakasrekisteriin.

Santamedia Oy ei luovuta asiakkaan tietoja ulkopuolisille tahoille.

Asiakkaalla on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten.

Santamedia Oy:llä on oikeus lähettää asiakkaalle suoramarkkinointia postilla, sähköpostilla ja tekstiviestinä, mikäli asiakas on rekisteröityessään antanut tähän suostumuksensa.

9. Tietoturva

Asiakas on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Santamedia Oy säilyttää kaikki asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Santamedia Oy järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Santamedia Oy ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

10. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Asiakas vastaa itse palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

11. Palvelusta perittävät hinnat

Santamedia Oy:n tarjoamat palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin palvelun yhteydessä ilmoitetaan, onko kyse maksuttomasta vai maksullisesta palvelusta.

Santamedia Oy voi muuttaa palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä palvelun sivuilla.

12. Maksaminen

Asiakas on velvollinen suorittamaan maksullisesta palvelusta perittävän maksun Santamedia Oy:n palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi laskulla, verkkopankissa tai mobiilipäätelaitteen avulla. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta Santamedia Oy:llä on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien.

Maksukehotuksesta Santamedia Oy:llä on oikeus periä hinnaston mukainen huomautusmaksu sen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Santamedia Oy:llä on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset.

Santamedia Oy:llä on oikeus estää asiakkaan pääsy palveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. Santamedia Oy:llä on oikeus periä kohtuullinen korvaus palvelun uudelleen avaamisesta.

13. Asiakkaan palveluun toimittama aineisto

Asiakas antaa Santamedia Oy:lle oikeuden julkaista Santamedia Oy:n palveluun lähettämänsä aineisto kokonaan tai osittain. Santamedia Oy ei maksa julkaisemisesta palkkiota tai muuta korvausta.

Asiakas vastaa siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijän-, tavaramerkki- tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se ole loukkaavaa tai muuten lainvastaista sekä että hänellä on muutenkin oikeus antaa se Santamedialle julkaistavaksi. Santamedia Oy:llä ei kuitenkaan ole oikeutta julkaista asiakkaan lähettämää sähköpostiviestiä tai muuta selvästi ei-julkaistavaksi tarkoitettua aineistoa.

Asiakas vastaa kaikista lähettämänsä aineiston käyttöön liittyvistä kolmansien esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

Santamedia Oy ei sitoudu säilyttämään asiakkaan palveluun tilaamatta lähettämää tai muuten toimittamaa aineistoa.

14. Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Asiakas on velvollinen korvaamaan Santamedia Oy:lle näiden käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

Santamedia Oy ei ole velvollinen korvaamaan palvelun käytöstä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

15. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Santamedia Oy:n palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Santamedia Oy ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt.

16. Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Santamedia Oy:n ylläpitämiin palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita.

Santamedia Oy on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

17. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta taikka palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Santamedia Oy:n kirjallista suostumusta.

Santamedia Oy:llä on oikeus siirtää palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä palvelusta mahdollisesti tehty sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle.

18. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Santamedia Oy:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta.

19. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.